Menu
  • Weber
  • Weber Genesis II.
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Reklamácie v dôsledku nekompletnosti obsahu, zámeny a poškodenia počas prepravy
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť mailom na adrese shop@mdslovakia.sk alebo na telefónnom čísle+421903562282, kde sa skontaktuje s pracovníkom a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

II. Reklamácia tovaru v záručnej lehote

1. Právo uplatnenia reklamácie
Na objednaný tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, má kupujúci právo túto vadu v záručnej dobe reklamovať.
2. Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamáciu tovaru si zákazník uplatňuje u výrobcom autorizovaných servisných partnerov v rámci SR, ktorých zoznam je uvedený na zadnej strane záručného listu.
3. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie
a) Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Kupujúci je povinný k reklamácii doložiť riadne vyplnený záručný list, potvrdený predajcom a reklamovaný výrobok(aj v prípade, že sa jedná o pravdepodobnú vadu príslušenstva). V prípade nesplnenia týchto podmienok nie je možné reklamačný proces zahájiť, avšak ak kupujúci aj naďalej trvá na oprave, postupuje sa podľa podmienok pre mimozáručné opravy. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú výrobok reklamuje.
b) V prípade podozrenia na neoprávnený zásah do prístroja, pokus o vymazanie ochranných kódov, resp. kódov chrániacich záujmy tretích subjektov je predávajúci oprávnený opravu odmietnuť. Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť opravu, ak má
4. Zodpovednosť predávajúceho
a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, v súlade s návodom na obsluhu a charakterom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
b) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené
chybnou inštaláciou výrobku,
použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,
neodbornou inštaláciou,
neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
hrubým zaobchádzaním s výrobkom,
cudzími látkami vniknutými do výrobku,
neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.),
skladovaním alebo prevádzkou mimo odporúčaného teplotného rozsahu,
skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku,
pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,
spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu.
c) Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku.
5. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie
O reklamácii rozhodne autorizovaný servis po jej riadnom preverení ihneď, v zložitejších prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
6. Lehoty pre uplatnenie reklamácie
a) Záručná doba na výrobok vrátane napájacieho zdroja, nabíjačky či batérie je 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
b) Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa zaslania opraveného výroboku kupujúcemu.
c) Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Toto právo zaniká rovnako aj v prípade, že sa jedná o vady výrobku uvedené v bode 4. b) a c).
d) Záručná doba na vykonanú opravu alebo na vymenený diel je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia opraveného prístroja.
7. Postup pri riešení reklamácie odstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
8. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
b) Pri reklamácii vád z opravy má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.
c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
9. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu
a) Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.
b) Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa bodu 4. b) a c).
c) V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady. Výška je určená platným cenníkom servisného strediska.
d) V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimozáručné opravy.
e) V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), autorizovaný servis je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.
f) Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.

III. Podmienky pre mimozáručné opravy

Podmienky pre mimo záručné podmienky sú definované jednotlivými autorizovanými servisnými partnermi.
Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2010.

Záruka vrátenia peňazí

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a predpisov platných pre zmluvy uzatvárané na diaľku je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar.
Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:
1. Tovar je v absolútne neporušenom stave, bez príznakov akejkoľvek manipulácie a je schopný ďalšieho predaja.
2. Nachádza sa v originálnom neporušenom obale.
3. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať do 14 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.
4. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.
5. Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.
V prípade, ak kupujúci vráti tovar v rozpore s týmto podmienkami, je predávajúci oprávnený započítať s kúpnou cenou všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s navrátením tovaru do pôvodného stavu.

Ochrana osobných údajov

MD SLOVAKIA,s.r.o. sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. MD SLOVAKIA,s.r.o. môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, a to s oboznámením alebo bez oboznámenia užívateľa. Používaním internetového obchodu na doménach www.mdslovakia.sk po vykonaní zmien súhlasíte s týmito zmenami a zároveň sa zaväzujete dodržiavať ich nové znenie, pričom práva a povinnosti z nich vyplývajúcich sa vždy spravujú najnovšou verziou obchodných podmienok.

MD SLOVAKIA, s.r.o.

1699 € s DPH

WEBER GENESIS E-335

Ihneď k odberu

309 € s DPH

WEBER Master-Touch  GBS E-5750, Black

Ihneď k odberu

1499 € s DPH

WEBER SUMMIT KAMADO E6

Ihneď k odberu U nás naživo

729 € s DPH

WEBER® Lumin so stojanom

Ihneď k odberu U nás naživo

349 € s DPH

WEBER® Q® 1200 BLACK LINE (ČIERNY)

Ihneď k odberu

569 € s DPH

WEBER TRAVELER STEALTH EDITION

Ihneď k odberu

1549 € s DPH

WEBER GENESIS E-325s
Newsletter

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.